KONFERENCJA W LUBLINIE

Utworzono dnia 06.05.2015

 W dniu 27 kwietnia 2015 roku Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowało i zaprosiło na konferencję pt. „Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich potencjał w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością” przedstawicieli środowiska WTZ Lubelszczyzny, Małopolski i Śląska. Odbyła się ona w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 3.
       Spotkanie prowadziła posłanka na Sejm RP – Joanna Mucha. W konferencji czynny udział wzięli także: przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Podsekretarz Stanu – Elżbieta Seredyn i Prezes Zarządu PFRON – Teresa Hernik. Gościnnie głos zabierali: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Joanna Janocha, Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki – Alicja Jankiewicz, Rzecznik Prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – Magdalena Suduł, kierownicy WTZ Lubelszczyzny i Śląska oraz przedstawiciele uczestników WTZ z naszego województwa, często wraz z wypowiadającymi się ich rodzicami lub opiekunami.
       Debata na konferencji dotyczyła przede wszystkim miejsca WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością; podejmowała przy tym szereg palących problemów organizacyjnych, formalnych i finansowych środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej, ich wewnętrznej integracji oraz integracji z innymi instytucjami służącymi pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ze społecznością lokalną. Autorzy kolejnych wystąpień na konferencji zwracali uwagę na konieczność wypracowania zmian w przepisach prawa, dotyczących funkcjonowania WTZ, a nawet nadania im osobowości prawnej. Prezes PFRON, Teresa Hernik, sformułowała znaczący termin swoistej „filozofii WTZ”, określający całokształt działalności, celów i specyfiki Warsztatów Terapii Zajęciowej.
      Druga część konferencji obejmująca wystąpienia gości – przede wszystkim kierowników WTZ, rodziców lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz samych uczestników – zakończyła się ożywioną dyskusją panelistów i publiczności. Jej często polemiczny charakter pokazał doskonale zasadność organizowania tego typu spotkań oraz duże zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Podsumowaniem konferencji było sformułowanie wniosków z poszczególnych wystąpień oraz postulatów dotyczących omawianych problemów środowiska WTZ. Postulaty zostały spisane „na gorąco” i opatrzone licznymi podpisami uczestników konferencji, wyrażającymi poparcie dla tych ustaleń. Dobrym zakończeniem tego artykułu są słowa Teresy Hernik:
      "W powszechnej opinii Warsztaty Terapii Zajęciowej są niezbędnym ogniwem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Bezwzględnie należy dążyć do utrzymania i rozwoju tej formy wsparcia. Rola, jaka obecnie odgrywają, choć niezapisana w żadnym dokumencie, jest niepodważalna i nie do przecenienia".